Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez okolicznościowych, warsztatów, itp. w Niepublicznym Przedszkolu „Bajeczka” W Tychach

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

3. Konwencja Praw Dziecka.

4. Statut Przedszkola

I Postanowienia ogólne

1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

II Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i domu.

2. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są :

a) rozebrać (lub pomóc w tych czynnościach) dziecko w szatni, w wyjątkowych sytuacjach poprosić o pomoc osobę dyżurującą lub nauczyciela,

b) osobiście przekazać dziecko osobie dyżurującej lub nauczycielce.

Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

1. Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zajęć, niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka do sali bez opieki. Dzieci doprowadzane są do sali zajęć przez pracownika przedszkola lub osobę przyprowadzającą (np. rodzica) i przekazywane pod opiekę nauczycielowi.

2. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

4. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane).

II. Odbieranie dziecka z przedszkola

1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola..

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

5. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać policję.

6. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.

7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

8. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko poprzez zgłoszenie osobie dyżurującej lub osobiście z sali.

9. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.

10. W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka ( np. rozmowa rodzica z nauczycielem, „podarowanie” dziecku dodatkowych minut zabawy), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

11. Obowiązkiem nauczycieli oraz osób dyżurujących jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

12. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

13. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

14. W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce.

III. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez okolicznościowych, warsztatów itp.

1. Podczas imprez okolicznościowych (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka) nauczyciel odpowiada za dzieci tylko na czas występu. Po zakończeniu akademii i zwyczajowym wręczeniu upominków odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione.

2. Podczas warsztatów świątecznych, plastycznych, pikniku rodzinnego odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione.

3. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.

4. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

5. Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie www przedszkola w celu szczegółowego zapoznania się.

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2014r.